Porcelain - Red Hair Doll

#
3057B  12"H
          #3056B  12"H          #3054B  12"H          #3055B  12"H